Біляковська Ольга Орестівна

Посада: доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: olha.bilyakovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • актуальні проблеми сучасної дидактики;
  • моделі компетентності особистості;
  • методологія наукових досліджень у галузі педагогіки;
  • формування методологічної культури педагога;
  • удосконалення педагогічної майстерності викладачів (вчителів) у контексті викликів сучасної освіти тощо.

Курси

Вибрані публікації

Більше 90 наукових та навчально-методичних публікацій.

Біляковська О., Мищишин І., Цюра С.  Дидактика вищої школи : навч. посібник / О. Біляковська, І. Мищишин, С. Цюра. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 360 с.

Біляковська О. Дидактика середньої школи : текст лекцій і завдання для самоконтролю та контролю / О. Біляковська. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 162 с.

Сікорський П., Біляковська О. Моделювання контрольно-оцінювальних систем у середній школі : монографія / П. Сікорський, О. Біляковська. – Львів: ФОП Корпан, 2010. – 178 с.

Наукові статті

Біляковська О. Діалогічний підхід як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії у ВНЗ / О. Біляковська // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.): Збірник наукових праць / за ред. Д. Герцюка, І. Мищишин. – Львів, 2016. – Том 6. – С. 386-392.

Біляковська О. Константи гуманної педагогіки в оцінюванні навчальних досягнень учнів / О. Біляковська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2015. – № 53. – С. 327-332.

Біляковська О. Оцінювання навчальних досягнень учнів: традиції та перспективи / О. Біляковська // Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K. Redzinskiego, D. Hertsyuka. – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2015. – T. XVII. – S. 375-384.

Біляковська О. Модифікація лекції у сучасному освітньому середовищі / О. Біляковська // Вища освіта України. – 2014. – № 3 (54). – С. 38-42.

Біляковська О. Педагогічна майстерність учителя (контрольно-оцінювальний аспект) / О. Біляковська // Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K. Redzinskiego, D.  Hertsyuka. – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im. S. Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2014. – T. XVI. – S. 145-154.

Біляковська О. Модифікація оцінювання у новітньому форматі уроку [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2014. – Вип. 8. – С. 106-108.

Біляковська О. Особливості системи тестування на базі соціального інтернет-підходу [Електронний ресурс] / О. Біляковська, А. Мельничин // Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. – 2013. – Вип. 29. – С. 77-84.

Біляковська О. Діалог культур у фаховій підготовці педагога / О. Біляковська, Л. Мацевко-Бекерська // Kultura – Przemiany – Edukacja. – T. 1. – Mysl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. – Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszow, 2013. – S. 150-168.

Біляковська О. Контрольно-оцінювальна діяльність учителя: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 336-340.

Біляковська О. Дидактичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2013. – № 8(2). – С. 26-31.

Біляковська О. Оцінювання навчальної діяльності школярів: комунікативний дискурс [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 4. – С. 39-42.

Біляковська О. Контрольно-оцінювальна діяльність учителя в дискурсі педагогічної концепції В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2012. – Вип. 18. – С. 39-42.

Біляковська О. Самоосвіта як чинник формування особистості / О. Біляковська, Т. Лещак // Mysl i practika edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. – Т 2. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. – Rzeszów: W-wo Un-tu Rzeszowskiego, 2012. – S. 417-424.

Біляковська О. Професійна компетентність учителя як складова ефективної педагогічної діяльності / О. Біляковська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2012. – №. 7. – С. 229-234.

Біляковська О. Інтерактивні технології навчання як ефективний засіб підвищення якості педагогічної підготовки студентів у класичному університеті [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 4(2). – С. 55-60.

Біляковська О. Проблеми педагогічної підготовки викладача вищої школи в умовах інтеграційних освітніх процесів / О. Біляковська // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 490.– Чернівці, 2009. – 290 с. – С. 14-19.

Біляковська О. Використання модульної технології у процесі вивчення математики / О. Біляковська // Математика в школах України. – 2007. – № 13-14. – С. 30-32.

Біляковська О. Аналіз контролю та оцінювання навчальних досягнень старшокласників у практиці сучасної школи / О. Біляковська // Рідна школа. – 2007. –  № 3. –  С. 19-20.

Біляковська О. Впровадження модульної технології у навчальний процес загальноосвітньої школи / О. Біляковська // LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY. – T. XXV – 2005. – S. 37-42

Наукова біографія

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Працювала вчителем математики. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії.

2003 – 2007 рр. – навчалась в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка.

2006 р. – асистент кафедри педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.

2008 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень старшокласників в умовах модульного навчання» за спеціальністю 13.00.09. – теорія навчання.

2011 р. – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.

2013 р., 2016 р. – проходила стажування в Інституті педагогіки Вроцлавського університету (Польща).

Автор понад 90 наукових праць.

Нагороди

Почесна грамота МОН України (1998 р.)

Грамота Львівського національного університету ім. Івана Франка (2015 р.)

Розклад