Основи наукових досліджень (old)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Опис курсу

Семестровий план_ОНСД_2018-2019

Вступ

             Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи наукових (соціальних) досліджень» є нормативним документом Львівського національного університету імені Івана Франка, який розроблено кафедрою корекційної педагогіки та інклюзії на основі освітньої програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 231 – Соціальна робота, спеціалізація: «Соціальна педагогіка», денної форми навчання.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи наукових (соціальних) досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 231 – Соціальна робота, спеціалізація: «Соціальна педагогіка».

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань та компетентностей, якими повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітнього стандарту підготовки бакалаврів спеціальності 231 ‒ «Соціальна робота», алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

            Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методологічні характеристики наукового (соціального, соціально-педагогічного) дослідження.

           Міждисциплінарні зв’язки: основи соціально-педагогічних досліджень як навчальна дисципліна, має тісні міждисциплінарні зв’язки з філософією, соціальною педагогікою, соціологією, педагогікою, психологією, менеджментом, етикою, математичною статистикою, практикою соціальної роботи тощо.

 Мета: формування у студентів цілісного бачення наукового дослідження з соціальної педагогіки/соціальної роботи та логіки його побудови, а також засвоєння студентами сукупності методологічних знань щодо призначення, змісту, функцій, принципів та організації дослідницької роботи, розвиток наукового мислення в організації та проведенні наукових досліджень, уміння визначати науковий апарат дослідження та планувати і проводити соціально-педагогічний експеримент.

         Завдання:

– ознайомлення студентів із теоретичними основами побудови та здійснення наукових досліджень та практичному обґрунтуванні методології реалізації основних завдань на його виконання;

– ознайомлення студентів із категоріальним апаратом, основними фазами виконання дослідження, основами та перспективами розвитку науки, що обумовлює формування професійного рівня готовності до виконання своїх професійних обов’язків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • дослідницькі принципи науки; основи теорії та методики досліджень соціально-педагогічних явищ;
 • методи наукового пізнання; методологічні принципи соціальних досліджень;
 • місце та роль системного підходу в науковому пізнанні;
 • основи теоретичних та експериментальних досліджень та форми їх представлення;
 • планування експерименту й аналіз його результатів;
 • загальну структуру побудови наукових досліджень і методологічні передумови та етапи проведення соціально-педагогічних досліджень.

         Вміти: визначати соціально-педагогічну проблему, обирати тему дослідження, формулювати її, визначати об’єкт і предмет наукового пошуку, ставити мету і завдання дослідження, формулювати гіпотезу, обирати методи науково-дослідної роботи, будувати систему питань; аналізувати інформацію, зібрану в ході дослідження; моделювати ситуації; працювати з літературними джерелами; проводити соціально-педагогічний експеримент; знаходити засоби впровадження результатів соціально-педагогічних досліджень на практиці.

Загальний обсяг дисципліни складає чотири залікових кредитів (120 годин), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (64 години), самостійна робота (56 годин), контрольні заходи (модульний контроль, екзамен).

Рекомендована література

Рекомендована література

 

Основна

 1. Архіпова С. П. Основи соціально-педагогічних досліджень / С. П. Архіпова. – Черкаси, 2011. – 239 с.
 2. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : [навч. пос.] / Володимир Володимирович Ковальчук. – К. : Слово, 2009. – 240 с.
 3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : [навч. пос.] / Ольга Володимирівна Крушельницька. – К. : Кондор, 2009. – 206 с.
 4. Харченко С. Я. Методология и методы социально-педагогических исследований / авт.-сост. : С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, А. Н. Чиж, В. А. Кратинова. – Луганск, 2001. – 219 с.
 5. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень : [конспект лекцій] / А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с.
 6. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : [навчальний посібник] / А. М. Єріна. – К., 2004. – 212 с.
 7. Основи методології та організації наукових досліджень : [навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і адюнтів] / за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 8. 10. Романчиков В. I. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / Володимир Іванович Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.
 9. 11. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : [підруч.] / Дмитро Миколайович Стеченко, Олена Сергіївна Чмир. – К. : Знання, 2005. – 309 с.
 10. Логіка процесу наукового дослідження // Електронний ресурс : http://pidruchniki.com/1597012260992/dokumentoznavstvo/logika_protsesu_naukovogo_doslidzhennya#335
 11. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. /
  С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с.

Допоміжна

 1. Валеев Г.Х. Методология и методы психолого-педагогических исследования. – Стерлитомак, 2002.
 2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М., 2006.
 3. Методичні рекомендації до курсу «Методи наукових досліджень» / Укладач: М.П. Федоров. – Мелітополь: ВМУРЛ «Україна» МП, 2003. – 58 с.
 4. Моделирование социально-педагогических систем: Материалы региональной научно-практической конференции(16-17 сентября 2004 г.)/Гл. ред.А.К.Колесников; Отв.ред.И.П.Лебедева; Перм.гос.пед.ун-т. -Пермь, 2004. – 298 с.
 5. Основи соціально-педагогічних досліджень (методичні матеріали для вивчення дисципліни) / Уклад. Л.Ю. Москальова. – Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницього, 2009. – 73 с.
 6. Програми вищих педагогічних закладів освіти: Основи наукових досліджень /Упор. В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К., 2000.
 7. Інформаційні ресурси

http://uadocs.exdat.com/download/docs-187000/187000.doc

http://studentam.net.ua/content/view/4275/85/

http://socpedagogika.narod.ru/Sch.html

http://socpedagogika.narod.ru/spd.html

http://socpedagogika.narod.ru/Definizii.html

http://socpedagogika.narod.ru/sborn.html

http://rastu.com.ua/content/view/2086/371/

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03gyuasd.zip

http://www.upk.org.ua/publ/obrazovanie_i_vospitanie/socialnaja_pedagogika_kontrolnaja_rabota_socialno_pedagogicheskoe_issledovanie_skachat/7-1-0-104

http://socpedagogika.narod.ru/Dmitren.html

Колмогорова Н. В., Аксютина З. А. Методология и методика психолого-педагогических исследований // https://books.google.com.ua/books?id=Jlf3CwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&hl=ru&source=gbs_book_similarbooks#v=onepage&q&f=false

Методологія і методи педагогічних досліджень // Електронний ресурс: http://pidruchniki.com/19120621/pedagogika/metodologiya_metodi_pedagogichnih_doslidzhen

Суть нової методології педагогіки // Електронний ресурс: http://pidruchniki.com/11431213/pedagogika/sut_novoyi_metodologiyi_pedagogiki#49

Логіка і методика науково-педагогічних досліджень // Електронний ресурс :http://pidruchniki.com/1082030235381/pedagogika/logika_metodika_naukovo-pedagogichnih_doslidzhen#741

Методологія, методи, логіка наукових досліджень // Електронний ресурс : http://pidruchniki.com/1056112760990/dokumentoznavstvo/metodologiya_metodi_logika_naukovih_doslidzhen#172

Загально – і конкретно-наукова методологія педагогіки // Електронний ресурс : http://pidruchniki.com/17390919/pedagogika/pedagogichni_tsinnosti

Матеріали

Плани семінарських занять_ОСПД

 

Презентація до вступної лекції ОСПД

Вступна лекція 

 

Лекція 1

Лекція 2

Завдання до лекції 1-2

Робочі матеріали до семінару 1-5

Аудиторні матеріали до семінару 1-5

Парадигма

vajinskii posibnyk

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму